Четвер, 21.09.2017, 11:45
Вітаю Вас Гість | RSS

Шепетівський ММК

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть Ваш рівень володіння ІКТ
Всього відповідей: 102
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Статистика
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Годинник


Хімія

Методичні рекомендації з хімії на 2016-2017н.р.

    Згідно з метою освітньої галузі «Природознавство» та її хімічного компонента, визначеною Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, навчання хімії у школі спрямовується на розвиток засобами предмета особистості учнів, формування їхньої загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення.

     Метою навчання хімії є формування засобами навчального предмета ключових компетентностей учнів, необхідних для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення і поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.

     При викладанні хімії в сучасній школі необхідно посилити практичну спрямованість змісту хімічної освіти, акцентуючи увагу на вивченні явищ, процесів, об’єктів, речовин, з якими стикаються учні у повсякденному житті, формувати життєву позицію учнів, їх ціннісну орієнтацію засобами хімії, як навчального предмета, шляхом розуміння користі та шкоди продуктів хімічного виробництва, промислових хімічних процесів, доцільності застосування хімічних продуктів, можливості змінити життя на краще завдяки хімічним знанням. Тому формування в учнів правильного уявлення про оточуючі їх хімічні речовини – одна з головних задач шкільної хімії, розв’язання якої може бути систематично та послідовно організовано безпосередньо на уроках хімії. Для більш наочного сприйняття школярами конкретних хімічних речовин та явищ необхідно збагатити учнівський хімічний експеримент елементами ужиткової хімії. Знання про ужиткову хімію знадобляться їм у подальшому житті при використанні речовин і матеріалів у повсякденні. 

      Адміністрація навчального закладу може виділяти додаткові години на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів за рахунок годин варіативної складової.

     Навчальні заклади можуть збільшувати кількість годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової за рахунок годин варіативної складової. Також, за рахунок збільшення годин, окремі предмети можуть вивчатися за програмами академічного рівня, а не рівня стандарту, як це передбачено Типовими планами.

    З огляду на зазначене та з метою забезпечення умов для опанування учнями 10 класу змісту хімії на академічному рівні рекомендуємо за рахунок варіативної складової виділити не одну, а 2 години на вивчення хімії. У такому разі вчитель використовує програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми.

Програмне забезпечення вивчення хімії у 2016/2017 навчальному році

     У 2016/2017 навчальному році вивчення хімії здійснюватиметься за такими програмами:

  • 7 і 8 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи (затверджено наказом МОН України від 29.05.2015 № 585, розміщено на сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html);
  • 9 клас – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. –  К.: Ірпінь: Перун, 2005;
  • 8 клас з поглибленим вивченням хімії – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії (затверджено наказом МОН України від 17.07.2015 № 983, розміщено на сайті МОН України (http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html);
  • 9 клас з поглибленим вивченням хімії – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням хімії, «Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу» – К.: Вікторія, 2009;
  • 10-11 класи «Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи» – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

     Програми, як і раніше, позбавлені жорсткого поурочного поділу. Вчителі на власний розсуд можуть обирати послідовність розкриття матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка. Обласні, районні та міські методичні кабінети не уповноважені регламентувати розподіл учителями навчальних годин у межах тем.

      Під час планування вивчення теми вчителям необхідно враховувати обов’язкові результати навчання (державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів), що передбачені в кожній темі. Перелік вимог зорієнтує вчителя на досягнення мети навчання за кожною темою програми, полегшить планування цілей і завдань уроків, дасть змогу виробити методичні підходи до проведення навчальних занять, підібрати адекватні завдання для поточного оцінювання, контрольних робіт.

       Одним із шляхів диференціації та індивідуалізації навчання є впровадження в шкільну практику системи курсів за вибором та факультативів, які реалізуються за рахунок варіативного компонента змісту освіти і доповнюють та поглиблюють зміст навчального предмета.

      Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин та клас, в якому пропонується їх вивчення, є орієнтовним. Учителі можуть творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи кількість годин виділених на вивчення курсу за вибором (факультативу), інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально­матеріальної бази навчального закладу. Окремі розділи запропонованих у збірниках програм можуть вивчатися як самостійні курси за вибором.

       Слід зазначити, що навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором.

      Формуванню компетентностей учнів сприяє виконання ними навчальних дослідницьких проектів, орієнтовні теми яких (на вибір) наведено в окремій рубриці програми. Учитель і учні можуть пропонувати і власні теми. Проекти розробляються учнями індивідуально або в групах, учитель може надавати консультацію щодо планування, визначення мети, завдань і методики дослідження, пошуку інформації, координувати хід виконання проекту. Проектна робота може бути теоретичною або експериментальною. Тривалість проекту — різна: від уроку (міні-проект), кількох днів (короткотерміновий проект) до року (довготерміновий). Результати досліджень учні представляють у формі мультимедійної презентації, доповіді (у разі необхідності – з демонстрацією хімічних дослідів), моделі, колекції, буклету, газети, статистичного звіту, тематичного масового заходу, наукового реферату (із зазначенням актуальності теми, новизни і практичного значення результатів дослідження, висновків) тощо. Презентація й обговорення (захист) проектів відбувається на спеціально відведеному уроці або під час уроку з певної теми. Робота кожного виконавця проекту оцінюється індивідуально.

       У 2016/2017 навчальному році у 8 класі продовжується вивчення хімії за новою навчальною програмою. Звертаємо увагу, що наказом МОН України від 29.05.2015 № 585 затверджено оновлену редакцію програми, яка в порівнянні з попередньою редакцією зазнала деяких змін.

      Під час викладання хімії у 8 класі вчителю необхідно враховувати, що змінено логіку викладення навчального матеріалу порівняно з попередньою програмою. На початок винесено теоретичний матеріал про періодичний закон, будову атома, хімічний зв’язок і будову речовин. Вивчення будови атома дає змогу пояснити причину явища періодичності зміни властивостей хімічних елементів і їхніх сполук, розкрити на вищому теоретичному рівні поняття валентності елементів у хімічних сполуках, з’ясувати електронну природу ковалентного та йонного хімічних зв’язків, розглянути поняття про ступінь окиснення та ознайомити з правилами його визначення у сполуках. Така послідовність має сприяти більш усвідомленому складанню учнями хімічних формул сполук, прогнозуванню їхніх властивостей.

     Особливої уваги потребує формування в учнів культури проведення хімічного експерименту та дотримання правил безпеки життєдіяльності. У листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 № 1/9-72 наведено інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/27214/).

      Повний зміст методичних рекомендацій - rekomendaciji_khimija_2016-2017.doc


Всеукраїнський соціальний проект „Вільний доступ до науково-популярних джерел інформації”

    Лист МОН України від 06.02.2014 №2/4-13-157-14 - List_MON_24-13-157-14.docx

Розділ

Тема

№ журналу (рік)

Автор, назва статті

Сторінки

7 к л а с

Вступ

Хімія ‒ природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом.

№ 2, 2011 рік

№ 3, 2011 рік

 

 

Що означають знаки?

Дарія Біда, "Про що розповідала свічка?"

 

Стор. 40

Стор. 14-17

 

 

Короткі відомості з історії хімії.

№ 4,2009

№ 2, 2010 рік

№ 6, 2011 рік

 

№ 10, 2011 рік

Віктор Мясников, "Метали, відомі здавна"

Тетяна Суворова, "Альфред Нобель: громадянин світу "

Дарія Біда, "Антуан Лоран Лавуазьє. Флогістон і кисень"

Валерій Воскобойников, "Михайло Ломоносов, дитячі запитання без дорослих відповідей".

Стор. 8-11

 

Стор. 16-17

 

Стор. 8-15

 

Стор. 12-19

Початкові хімічні поняття
 

.

Речовини. Чисті речовини і суміші. Атоми, молекули, йони. Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів

№ 2, 2011 рік

 

№ 6, 2011 рік

№ 3, 2012 рік

Чудеса навколо нас. Який ти, атоме? Збудована молекула.

День народження молекули.

Валерій Старощук "Великий адронний колайдер"

 

Стор. 20, 22

Стор. 16-21

Стор. 4-9

Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали.

№ 4, 2009 рік

№ 3, 2012 рік

 

№ 4, 2012 рік

Віктор Мясников, "Метали, відомі здавна"

Віктор Мясников, "Метали рекордсмени та їх "чудесні" властивості"

Віктор Мясников, "Неметали"

 

Стор. 8-11

 

Стор. 14-15

 

Стор. 8-9

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Фізичні й хімічні властивості речовини. Як вивчають хімічні сполуки і явища.

№ 2, 2013 рік

Віктор Мясников, "Що таке хімічні реакції"

Стор. 12-16

Прості речовини: метали і неметали
 

Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння. Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.

№ 6, 2011 рік

 

№ 4, 2012 рік

№ 9, 2012 рік

Дарія Біда, "Антуан Лоран Лавуазьє. Флогістон і кисень"

Наукова казка "Королівський бал"

Наукова казка "Пригоди кисню"

Стор. 8-15

 

Стор. 2-3

Стор. 2-3

Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза. Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.

№ 5, 2009 рік

Віктор Мясников, "Символ успіху і щастя"

Стор. 10-15

8 к л а с

Основні класи неорганічних сполук
 

Класифікація складних неорганічних сполук.

Оксиди, їх склад, назви. Фізичні та хімічні властивості оксидів. Класифікація оксидів. Оксиди в природі. Використання оксидів.

№ 3, 2012 рік

№ 4, 2012 рік

№ 5, 2012 рік

Наукова казка "Хвастливий Айсберг"

Наукова казка "Королівський бал"

Віктор  Мясников, "Оксиди"

 

Стор. 3

Стор. 2-3

Стор. 10-11

Кислоти, їх склад, назви. Фізичні та хімічні властивості кислот. Класифікація кислот. Використання кислот.

№ 3, 2012 рік

№ 6, 2012 рік

Андрій Бригас, "Скільки кислоти у вашому житті"

Віктор Мясников, "Кислоти"

Стор. 10-13

 

Стор. 10-11

Основи, їх склад, назви. Фізичні властивості основ. Класифікація основ. Хімічні властивості лугів. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання Використання основ.

№ 7, 2012 рік

Віктор Мясников, "Основи"

Стор. 4-5

Солі (середні), їх склад, назви. Фізичні та хімічні властивості середніх солей. Поширення солей у природі та їхнє практичне значення.

№ 5, 2011 рік

 

№ 8, 2012 рік

Урок у віршах "Класи неорганічних сполук"

Віктор Мясников, "Їх Величність - солі"

Стор. 2

 

Стор. 4-7

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

 

Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.

Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

Структура періодичної системи.

Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва.

№ 5, 2011 рік

Урок у віршах "Періодична система хімічних елементів"

Стор. 3

Будова атома
 

Будова атома: ядро і електронна оболонка.  Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.

№ 2, 2011 рік

№ 3, 2012 рік

Чудеса навколо нас. Який ти, атоме?

Валерій Старощук "Великий адронний колайдер"

Стор. 20-21

Стор. 4-9

Хімічний зв’язок і будова речовини

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток. Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки.

№ 1, 2010 рік

 

№ 12, 2012 рік

 

 

Віктор Мясников, "уроки хімії в літній школі "КОЛОСОК"

Олена Крижановська, ""Кам'яний лід"

Стор. 38-41

 

Стор. 44-48

      Повний зміст - khimija.doc

Вхід на сайт
Офіційна адреса

м. Шепетівка,
Хмельницька область, 30400, вул.Островського,42,
тел.:(03840)4-26-04,

e-mail:mmk26shm@i.ua

Пошук
Календар
«  Вересень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Наші нагороди


І місце
в обласному конкурсі сайтів методичних кабінетів у Хмельницькій області
у 2016 році
(наказ ХОІППО
від 07.12.2016р. №191-но)

Приєднуйся!
Шепетівський міський методичний кабінет
Друзі сайту

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА

Хмельницький ОІППО

Український центр оцінювання якості освіти

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти

освітній портал Педагогічна преса

Хмельницький ОЦНТТУМ

Предметні олімпіади в Хмельницькій обл.

Сайт вчителів інформатики Хмельницької обл.

Хмельницька Інтернет-олімпіада з програмування

Шепетівська міська рада

Сайт м.Шепетівки
Погода
Погода в Україні Погода в Україні Погода в Україні
Визначні дати
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Шепетівський міський методичний кабінет © 2017
uCoz